Aktualności

16 maja 2019

Posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

fotolia.pl

14 maja 2019 r. odbyło się  posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie.

Członkowie przeanalizowali projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie koordynatorów delegowanych w dziale sprawy wewnętrzne. Projekt wstępnie uzgodniono w kształcie przedstawionym Zespołowi, jednak ze względu na trwające uzgodnienia ostateczną decyzję podejmie KWRiST. Podobnie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego wstępnie zaopiniowano pozytywnie – wiążące rozstrzygnięcie podejmie KWRiST.

Na prośbę ZPP, przedstawicielka resortu sprawiedliwości omówiła funkcjonalności systemu informatycznego dla usprawnienia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. System teleinformatyczny jest w trakcie testów. Planowany początek funkcjonowania to 1 lipca br. W pierwszej kolejności zaczną obowiązywać te elementy systemu, które przyspieszą i ułatwią sprawozdawczość.

W sprawach różnych na wniosek ZPP umieszczono pytanie o zasady funkcjonowania i podejmowania rozstrzygnięć przez komisję weryfikującą wnioski o zwolnienie z ustawowego zakazu zatrudniania m.in. starostów oraz urzędników biorących udział w wydawaniu decyzji przez rok po zaprzestaniu pełnienia funkcji. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, osoby wymienione w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-3 i 6-6c (w tym starostowie i szereg pracowników samorządowych) nie mogą przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji być zatrudnieni lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy. Jedyny wyjątek to decyzje administracyjne w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie odrębnych przepisów (z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach). W uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku może wyrazić Komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów. Regulacje dot. sposobu działania Komisji są szczątkowe, wobec czego ZPP zwróciło się z prośba o przedstawienie informacji dot. zasad funkcjonowania i podstaw podejmowania rozstrzygnięć przez Komisję.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.