Produkcja 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego – postępowanie w trybie zasady konkurencyjności – rozstrzygniecie postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Produkcję 10 filmów promujących projekty partnerstwa publiczno-prywatnego” wybrano ofertę wykonawcy: SMARTVISION Michał Domański ul. Jakubowskiego 14/48 Bochnia. Data wpłynięcia oferty 5 sierpnia 2019 r. g. 13.19. Cena: 121647 zł. Łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta 80,26 (w tym 20,26 w kryterium cena oraz 60 w kryterium jakość.).

Informacja dostępna również pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197404