Aktualności

4 grudnia 2019

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju. Dobra praktyka PPP

Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju to efekt wdrożenia w praktyce modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2007 r. władze gminy Solec-Zdrój ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej na budowę basenów mineralnych oraz opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego i wstępnego studium wykonalności. Wszystkie te czynności były związane z przygotowaniem przez gminę wniosku o dofinansowanie. W 2008r. gmina Solec-Zdrój złożyła wniosek konkursowy o dofinansowanie do działania 2.3 Promocja turystyczna i gospodarcza regionu w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Przy ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski, gmina została zobligowana do przedstawienia opinii UOKiK w sprawie występowania pomocy publicznej w projekcie. Niestety opinia była dla gminy niekorzystna, co spowodowało obniżenie możliwego dofinansowania z 80% na 50% kosztów kwalifikowalnych. W tym wypadku koszt inwestycji dla gminy był nie do udźwignięcia, ze względu na prowadzone równolegle inne inwestycje mocno obciążające budżet (rozbudowę kanalizacji, oczyszczalnię ścieków, drogi, zieleńce i place zabaw). Inwestycja budowy basenów mineralnych miała kosztować 16 mln zł, przy czym dofinansowanie z budżetu gminy Solec-Zdrój miałoby wynosić 8 mln - przy budżecie gminy ok. 20 mln stało się to niewykonalne. Władze Solca-Zdrój stanęły w obliczu problemu - jaką podjąć decyzję i z jakich źródeł sfinansować inwestycję?

Więcej informacji zawarto w poniżej zamieszczonym filmie.


Film powstał w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ogólnopolskimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Materiały wideo