Aktualności

25 czerwca 2020

Sukces ZPP. Geodezja – do weryfikacji nie będą potrzebne uprawnienia

Jak pisał Dziennik Warto Wiedzieć, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowały projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Obecnie wersja projektu po konsultacjach publicznych została skierowana do prac w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dokonywanie weryfikacji jednak bez uprawnień

Według wersji projektu skierowanej do konsultacji publicznych osoba dokonującą weryfikacji w ramach protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac miała wskazywać numer swoich uprawnień zawodowych – aktualnie podaje zaś „stanowisko służbowe”. Jak sygnalizował w opinii złożonej w ramach konsultacji publicznych Związek Powiatów Polskich: „Uważamy, że osoba dokonująca weryfikacji powinna umieszczać w tym miejscu swoje stanowisko służbowe (jak do tej pory), a nie >>numer uprawnień zawodowych<<. To bardzo daleko idąca zmiana, wymagająca zapewnienia starostom środków na pokrycie kosztów zatrudnienia odpowiedniej liczby osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi – na ten temat milczy jednak Ocena Skutków Regulacji. W tym kontekście trzeba także zaznaczyć, że ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne nie zmieniła wytycznych do wydania przedmiotowego rozporządzenia, stąd też zaproponowana zmiana nie jest jakkolwiek konsekwencją modyfikacji treści podstawy do wydania rozporządzenia. Tym samym rozwiązania są dwa: albo zapewnienie odpowiednich środków finansowych >>idących<< za proponowanym brzmieniem, albo nadanie mu kształtu analogicznego do brzmienia dotychczasowego.”. Argumenty znalazły uznanie u autorów projektu, w nowej wersji projektu mowa jest  „stanowisku służbowym”.

Dalsza część informacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.