Aktualności

26 czerwca 2020

Ważna dla samorządów zmiana w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Wyboru instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne samorządu zawrą umowę umowy o zarządzanie PPK będzie mógł dokonać organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

O zmianę przepisów jeszcze w styczniu br. apelowała Unia Metropolii i Związek Powiatów Polskich. Zmiana na pewno ułatwi wdrożenie PPK zwłaszcza u małych pracodawców samorządowych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych  wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Rozwiązanie ma charakter fakultatywny, z którego organ wykonawczy może ale nie musi skorzystać.

Dodatkowo w art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono przepis, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Zmianę wprowadzono w ramach tzw. Tarczy 4.0.