Aktualności

2 lipca 2020

Relacja z lipcowego posiedzenia zdalnego KWRiST

1 lipca odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej omówili sprawy bieżące a także kwestię przeznaczenia środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W pierwszej części posiedzenia Komisji, wyznaczeni zostali przedstawiciele do: składu Rady Działalności Pożytku Publicznego, składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prac w podzespole ds. związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027.

Omówiono także punkt dotyczący wniosku Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. Strona samorządowa zgodziła się co do tego, że projekt został zaopiniowany wiążąco.

Główną osią dyskusji podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego był wniosek Związku Powiatów Polskich o informację o zakresie wydatków, na które będą mogły być przeznaczane środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski. Zaznaczył, że chodzi o wyjaśnienie, jaki ma być zakres inwestycji, które będą mogły być sfinansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wojewodowie przekazywali bowiem sprzeczne względem siebie informacje co do tego, czy dofinansowaniem mają zostać objęte inwestycje, które już są budżecie, czy też chodzi o inwestycje nowe. Zdaniem Związku Powiatów Polskich otrzymane środki powinno móc się przeznaczyć na dowolne wydatki majątkowe poniesione do końca 2022 roku.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.