Aktualności

28 czerwca 2020

Czerwcowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST za nami

26 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusję w „Sprawach różnych”, zdominowały kwestie związane z budową kanałów technologicznych, wyposażaniem wydziałów komunikacji w sprzęt komputerowy przez PWPW S.A. W części legislacyjnej zaopiniowano między innymi projekt nowelizacji ustawy OOŚ (z uwzględnieniem ważnej uwagi ZPP) oraz rozporządzenia geodezyjne, tj. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty. Równocześnie szeroko dyskutowano projekt ustawy dot. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego społecznych agencji najmu. 

Kanały technologiczne – kompromis daleko, ale nie jest niemożliwy

Na wstępie dyskusji nt. obowiązku lokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych głos zabrał dyr. Grzegorz Kubalski z Biura Związku Powiatów Polskich, gdyż to ZPP wniosło tę kwestię pod obrady Zespołu. Jak podkreślił dyr. Kubalski, są problemy z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku lokalizowania kanału technologicznego od Ministra Cyfryzacji – i w związku z tym należy wrócić do dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu Zespołu w lutym 2020 roku.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.