Aktualności

26 sierpnia 2020

Sierpniowy Zespół Edukacji KWRiST

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST obradował stacjonarnie 25 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące dokumenty:

  1. Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o wpisanie kwalifikacji „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” do rozporządzenia MEN, jako kwalifikacji w zakresie dodatkowych umiejętności zawodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego „CAMERIMAGE”
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą w Warszawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą.

Ze względu na trwające prace nad uwagami, na kolejne posiedzenie Zespołu przesunięto następujące akty prawne:

  1. Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa)
  2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 2030.

Opinię negatywną otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Strona samorządowa nie jest przeciwna podniesieniu stawki minimalnej ale opinia wynika z faktu, że skutki finansowe będą wyższe niż przedstawione przez projektodawców.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.