Aktualności

19 listopada 2020

Echa Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

18 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół zaopiniował projekty rozporządzeń:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej - uzgodniony z uwagą, że Strona Samorządowa oczekuje szybkiej nowelizacji ustawy, mającej na celu przywrócenie możliwości podawania danych dotyczących imion rodziców zobowiązanego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej– projekt uzgodniony;
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – projekt uzgodniony z uwagą, by przy najbliższej nowelizacji resort umożliwił wpisanie danych dotyczących imion rodziców zobowiązanego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym- projekt uzgodniony;
  • projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania- projekt uzgodniony;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień- projekt uzgodniony z uwagą, że konieczne jest przesunięcie o rok (z 01.01.2021 na 01.01.2022) wejścia w życie ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (nr z wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów - projekt uzgodniony;
  • projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej - projekt niezaopiniowany, w trakcie uzgodnień, wróci na kolejne posiedzenie Zespołu w ostatecznej wersji.