Aktualności

17 lutego 2021

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

16 lutego br. w formie videokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące dokumenty:

 1. Wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o opinię odnośnie do zmiany w kształceniu w zawodzie szkolnym „technik spawalnictwa”
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021r.
  W kontekście tego projektu strona samorządowa poprosiła jedynie o szybkie przekazywanie środków z dotacji jednostkom samorządu terytorialnego.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
  Projekt zakłada, że wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego zostaje utrzymana na poziomie z roku 2020. Jednak dopytywana o plany dalszych podwyżek dla nauczycieli przez stronę samorządową Minister Machałek odpowiedziała, że w tym roku nie są one przewidziane, jednak jak sytuacja się poprawi to MEiN będzie o takie podwyżki zabiegał.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
  Ze względu na dużą liczbę uwag, do opiniowania obiegowego (po przesłaniu wcześniej odpowiedzi na uwagi w formie pisemnej) skierowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.