Aktualności

26 marca 2021

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

24 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedmiotem obrad był m.in. projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy przepisy wprowadzające Prawo komunikacji elektronicznej autorstwa Ministra Cyfryzacji (obecnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Projekty zostały omówione razem.

Związek Powiatów Polskich zgłosił swoje uwagi dot. m.in. zwiększenia obowiązków sprawozdawczych po stronie JST, poszerzenia zakresu obowiązków zarządców dróg o decyzje w przedmiocie wydawania zezwoleń na umieszczanie punktów dostępu, zwolnienia wnioskodawców z opłat za zajęcie pasa drogowego, konieczności uzupełnienia Oceny Skutków Regulacji o oszacowanie kosztów regulacji po stronie JST oraz wskazanie źródeł ich finansowania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.