Aktualności

21 maja 2021

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: kontrole organów zarządzających ruchem na drogach, powiaty górskie w RFIL, statystyka z WORD-ów i cyfryzacja w Prawie budowlanym

20 maja 2021 r. odbyło się drugie w maju posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie poświęcone było omówieniu tzw. spraw różnych oraz projektów, do których wiążącego zaopiniowania upoważniła Zespół Komisja Wspólna.

Wykonywanie przez organy zarządzające ruchem kontroli co pół roku – Ministerstwo okopane na swoim stanowisku

Na wniosek Związku Powiatów Polskich Zespół zajął się problemem przeprowadzania przez organy zarządzające ruchem kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych – z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy (§ 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem). W ocenie ZPP z racji liczby kilometrów dróg, jaką mają w zakresie swojej właściwości organy zarządzające ruchem (przeciętnie 1000 kilometrów dróg) albo trzeba urealnić częstotliwość wykonywania kontroli – raz na rok (tak, jak ma to miejsce w odniesieniu do okresowej kontroli dróg przez samych zarządców dróg), albo wzmocnić finansowo organy zarządzające ruchem na drogach.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.