Aktualności

23 września 2021

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

23 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, poświęcone w głównej mierze projektom aktów prawnych projektowanych przez Komisję Wspólną. Wśród wielu punktów warto szczególną uwagę zwrócić na te wskazane w tytule, o których szerzej poniżej.

Domy do 70 m2 – trzeba rozmawiać o ryzykach, póki jest na to jeszcze czas

Jednym z punktów porządku posiedzenia była dyskusja na temat rozwiązań zawartych w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wiadomo ze względu na ekspresowe procedowanie tego projektu stanowisko Komisji Wspólnej nie zostało we właściwy sposób zasięgnięte.

Przedstawiciele Strony Samorządowej wyrazili ubolewanie, że w posiedzeniu Zespołu nie wziął udziału wiceminister odpowiedzialny za ustawę. Mec. Bernadeta Skóbel z Biura ZPP zapowiedziała przekazanie pisemnie pytań do ustawy (przypomnijmy, że do poszczególnych wersji projektu ZPP zgłaszał uwagi) – ustalono, że projektodawcy odpowiedzą na nie na piśmie. Ustalono też, że kwestia ta wróci na kolejne posiedzenie Zespołu, gdyż jest jeszcze szansa na poprawienie ustawy w parlamencie – aktualnie pracuje nad nią Senat.

Nadzór nad SKP – prace toczą się niespiesznie, czekamy na zmiany w projekcie

Do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, reformującego nadzór starostów nad stacjami kontroli pojazdów korporacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich, wniosły szereg pisemnych uwag. Po uzyskaniu pisemnego stanowiska resortu infrastruktury do tychże uwag będą toczyły się dalsze prace nad projektem w ramach KWRiST. Komisja Wspólna na najbliższym posiedzeniu plenarnym będzie proszona o udzielenie upoważnienia do wydania opinii wiążącej przez Zespół. W związku z tym prace nad projektem w ramach Komisji i Zespołu powinny zostać zamknięte do około połowy października. Oczywiście tego roku, co przy tej sprawie nie jest dopowiedzeniem bez znaczenia.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.