Aktualności

23 września 2021

Wrześniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST

21 września br. podczas Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST uzgodniono 4 projekty aktów prawnych i dyskutowano o proponowanym zwiększeniu roli kuratora oświaty oraz założeniach do budżetu oświaty na 2022 r. i wynagrodzeniach dla nauczycieli. 

Opinię pozytywną Zespołu otrzymały następujące projekty:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze Handel.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Do opiniowania obiegowego skierowano wniosek Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o zaopiniowanie wpisu zawodu technik elektroautomatyk okrętowy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa, ponieważ został przekazany członkom Zespołu na dzień przed posiedzeniem. 

Natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, ponieważ jest jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych, powróci na kolejnym posiedzeniu Zespołu w nowej wersji. 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.