Aktualności

17 grudnia 2021

O sprawach istotnych dla powiatów podczas wideokonferencji Zarządu ZPP

Naliczanie opłat za zajęcia pasa drogowego, sytuacja w systemie opieki zdrowotnej, cyfrowy powiat, a także sytuacja szpitali pediatrycznych – to między innymi tematy podjęte podczas wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP, Andrzej Płonka.

Spotkanie rozpoczęto od przybliżenia najważniejszych spraw z ostatnich dwóch tygodni. Bernadeta Skóbel odniosła się do pytań o cyfrowy powiat – zgodnie z zapowiedziami ministra Cieszyńskiego, jest planowane uruchomienie programu podobnego do programu Cyfrowa Gmina, który będzie odnosił się do powiatów. Według nieoficjalnej informacji w puli programu na być 127 mln zł. Ostateczna kwota będzie jednak zależała od oszczędności w ramach programu operacyjnego. Aktualnie trwają prace nad programem, ale byłby on wzorowany na programie Cyfrowa Gmina. Środki byłyby przyznawane na podstawie algorytmu. Zgodnie z założeniem, środki miałyby trafić do każdego powiatu.

Odniesiono się też do finansowania w ramach dotacji celowej zadań z zakresu wydziałów architektoniczno-budowalnych. ZPP skierował wnioski o udostępnienie informacji publicznej do wszystkich wojewodów w kraju. Odpowiedzi płynące z województw były różne – niektórzy wojewodowie twierdzą, że to zadanie własne, niektórzy, że zlecone.

Bernadeta Skóbel opowiedziała też o spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia, w głównej mierze poświęcone planom legislacyjnym resortu. Projekt ustawy o restrukturyzacji szpitalnictwa oraz nowej sieci szpitali. Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Projekt miał się pojawić do końca tygodnia, ale wciąż nie widnieje on na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Podczas spotkania ZPP pytał, ile szpitali mieściłoby się w kategorii D (szpitale, które wymagają zarządzania komisarycznego). Ministerstwo policzyło, że na podstawie planowanych wskaźników będzie to około 30 szpitali w Polsce. Eksperci ZPP zakładają jednak, że nie będą to tylko szpitale powiatowe. Przekazano jednak informację, że jeśli szpitale zostaną zakwalifikowane do grup A i B (szpitale, które mają względnie dobrą lub dobrą sytuację finansową), to ministerstwo będzie chciało nagradzać je za dobre wyniki.

Ważna wiadomość dotyczy też tego, że przy ostatniej nowelizacji ustawy o scalaniu gruntów, w trakcie prac sejmowych dodano przepis, który docelowo miałby rozwiązać problem związany z możliwością naliczania na starych zasadach opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego zajętego przez firmy telekomunikacyjne.

Istotne dla powiatów informacje przekazał też Grzegorz Kubalski. W ostatnim tygodniu miała miejsce próba prac w trybie przyspieszonym tzw. „Lex Czarnek”. Ostatecznie prace się nie rozpoczęły i zostały przesunięte na styczeń.

Związek Powiatów Polskich odniósł też sukces przy okazji nowelizacji dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Była bowiem próba dodania przepisu, który zwalniałby GDDKiA w odniesieniu do wszystkich inwestycji, które są realizowane przez GDDKiA z opłat za udostępnienie dokumentów geodezyjnych. Przekładałoby się to bezpośrednio na dochody, które samorządy otrzymują z działalności w ramach geodezji. Dzięki uwadze ZPP zapis ten udało się ograniczyć – będzie to związane tylko i wyłącznie z inwestycjami, które są inwestycjami towarzyszącymi bezpośrednio Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu.

Pytano również o to, czy powiaty będą mogły korzystać ze środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin popegeerowskich. Padła zapowiedź, że powiaty będą dopisane do programu – będą mogły złożyć dwa wnioski.

Starostowie poruszyli również temat szpitali pediatrycznych monospecjalistycznych – według zapowiedzi ministerstwa tworzony jest program wsparcia, jednak resort nie podaje szczegółów. Głównym tematem wciąż jest pandemia. Tymczasem zadłużenie szpitali pediatrycznych cały czas rośnie, a przedstawiciele ministerstwa – choć nie wprost – wycofują się ze wcześniejszych obietnic.

Podkreślono również wciąż nie rozwiązany problem pielęgniarek w DPS-ach. Temat ten został podjęty w jednym ze stanowisk Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

Starostowie mówili też o godzinach dyżurowania aptek oraz ogromnej konieczności podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.