Aktualności

13 września 2022

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

13 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Ochrony Środowiska KWRIST.

Zespół zaopiniował pozytywnie następujące akty prawne:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001);
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLC120003);
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008);
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056);
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064);
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081);
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084);
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnawka (PLH120089);
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092);
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095);
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097).

Z porządku obrad zdjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (UD375) ponieważ nie został on jeszcze uzgodniony międzyresortowo. Zespół zajmie się tym projektem po otrzymaniu nowej wersji. 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.