Aktualności

17 listopada 2022

Konferencja pt. "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro", 24-25 listopada br.

24-25 listopada br. już po raz czwarty, w formule hybrydowej, odbędzie się ogólnopolska konferencja "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro", pod hasłem: "Demograficzna srebrna era. Co dalej z opieką długoterminową?". Organizatorem wydarzenia jest Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”.

Zachodzące na świecie procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i zmiany w stylu życia powodują, że problem opieki długoterminowej staje się jednym z ważniejszych wyzwań polityki społecznej i zdrowotnej w większości krajów. Weszliśmy w demograficzną „srebrną erę”, gdyż jak alarmuje na łamach Financial Times brytyjski ekonomista Ian Goldin, na świecie żyje obecnie więcej osób powyżej 65. niż poniżej 5. roku życia.

Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln (wzrost o 10% w stosunku do roku 2020), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln (wzrost o 25,1%). W 2050 roku w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost o 39,8% w stosunku do roku 2020), stanowiąc aż 40,4% społeczeństwa. Ten dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiego systemu zdrowia i pomocy społecznej. Jednocześnie opieka nad osobami niesamodzielnymi staje się coraz trudniejsza, gdyż zmusza nas do nowych wyzwań związanych również ze zmianą struktury polskiej rodziny. Na skutek zmian społecznych i ekonomicznych, rodzina nie zawsze jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i opiekę osobie niesamodzielnej. Wynika to nie tylko z kurczenia się rodziny i osłabienia roli tej instytucji życia społecznego. Sytuacja na rynku pracy zmusza do mobilności zawodowej i przestrzennej, co ogranicza możliwości zapewnienia opieki przez najbliższych.

Wspomniane wyżej trudności pogłębiło w ostatnich latach dodatkowo pojawianie się kolejnych fal pandemii koronawirusa. Zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych będzie jednym z najważniejszych wyzwań polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić być może największy egzamin dla obecnego i kolejnych rządów. Z tymi zjawiskami od lat zmaga się opieka długoterminowa. Niestety z powodu niedostatecznego zainteresowania opinii publicznej trudna sytuacja zamiast poprawiać się, ulega pogorszeniu. Uwagę mediów przykuwają jednostkowe przykłady złej jakości opieki, a nie braki systemowe. Budząc krótkotrwałe emocje podkreśla się aspekt etyczny zdarzenia, nie informując opinii społecznej o wyczerpaniu zasobów rzeczowych i osobowych oraz o rzeczywistych kosztach i problemach związanych z zapewnieniem opieki tak licznej grupie obywateli.

Dlatego podczas tegorocznych obrad zostanie podjęta dyskusja m.in. o: kadrach medycznych i opiekuńczych, bilansie zysków i strat w opiece długoterminowej w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyzwaniach związanych z deinstytucjonalizacją opieki długoterminowej, zmianach legislacyjnych oraz innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach mogących wspierać proces opieki nad osobą niesamodzielną.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjął m.in. Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Opieka długoterminowa 2022 – bilans zysków i strat”.

Spotkanie ma mieć charakter ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.opiekadlugoterminowa2022.pl

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich, oraz patronatem medialnym przez Dziennik Warto Wiedzieć.