Aktualności

24 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

23 listopada br. obradował Zespół Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

  1. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego,
  2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy,
  3. ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, z zastrzeżeniem zgłoszonym przez Związek Powiatów Polskich dot. zwolnienia JST z opłat za ustanowienie strefy geograficznej oraz nieodpłatnego dostępu do rejestru danych operatorów dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa,
  4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych,
  5. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.