Aktualności

26 stycznia 2023

Szkolenia dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, luty-marzec br., online

Związek Powiatów Polskich oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń online nt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Podczas spotkań przybliżone zostaną praktyczne aspekty związane z obowiązkami starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zasób nieruchomości Skarbu Państwa stanowią nieruchomości będące własnością państwa, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz te, które są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Dochody z tytułu gospodarowania nimi mają istotny udział w budżecie państwa.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatów. Zadanie to polega w szczególności na: ewidencjonowaniu nieruchomości, wycenie nieruchomości, sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, zbywaniu oraz nabywaniu a także wydzierżawianiu, użyczaniu i wynajmowaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnianie z zasobu oraz windykacja tych należności.

Szkolenia odbędą się w pięciu turach – każda z nich potrwa do 3 godz. Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 9:00. 

Szkolenie I – 2 lutego br.

Wprowadzenie
prowadzący: r.pr. Patrycja Grebla-Tarasek – ekspert ZPP, r.pr. Adrian Pokrywczyński – ekspert ZPP

W tej części omówione zostaną podstawy prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa ze szczególnym uwzględnieniem roli organu w tych czynnościach. Przedstawione zostaną zasady ewidencjonowania nieruchomości, wyceny nieruchomości, sporządzania planów wykorzystania zasobu, zbywania, nabywania, wydzierżawiania oraz użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu. Przytoczone zostanie także orzecznictwo w tym zakresie.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 31 stycznia br.

Szkolenie II – 9 lutego br.

Najczęstsze błędy wg raportu RIO
prowadząca: Ewa Koszela – naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Katowicach

Podczas tego spotkania przedstawiona zostanie informacja o tym, gdzie organy najczęściej popełniają błędy przy realizacji zadania gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Omówione zostaną również błędy znajdujące się w samych sprawozdaniach (z punktu widzenia RIO) oraz problemy z zakresu komunikacji jakie występują pomiędzy RIO a samorządami. W trakcie szkolenia omówiona krótko omówiona zostanie kwestia tego jak właściwie przygotować się na kontrolę RIO, w tym jakie dokumenty należy przygotować.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 7 lutego br.

Szkolenie III – 23 lutego br.

Modelowe sprawozdanie
prowadząca: Ewa Koszela – naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Katowicach.

Moduł ten poświęcony zostanie omówieniu poszczególnych elementów składowych sprawozdania. Przedstawione zostaną zarówno dobre praktyki w zakresie sporządzania sprawozdania oraz błędy jakich należy się wystrzegać przy tworzeniu. Szczególny nacisk zostanie położony na obowiązujące, w tym zakresie terminy.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 lutego br.

Szkolenie IV – 9 marca br.

Praktyczne problemy (cz. I)
prowadzący: Jacek Mówiński – Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie

Ta część zostanie poświęcona przedstawieniu, przez praktyka z samorządu, sposobu realizacji zadania w powiecie. Zostanie przedstawione jak od strony praktycznej wyglądają procedury realizacji poszczególnych zadań, które składają się na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 7 marca br.

Szkolenie V – 23 marca br.

Praktyczne problemy (cz. II)
prowadzący: r.pr. Patrycja Grebla-Tarasek – ekspert ZPP, r.pr. Adrian Pokrywczyński – ekspert ZPP

Ostatni moduł dopełni cykl szkolenia. W części prelegenci przedstawią praktyczne problemy z jakimi zmagają się samorządy powiatowe, a w części odpowiedzą na pytania, które pojawią się w trakcie cyklu szkoleniowego.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 marca br.


W szkoleniach mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zainteresowane osoby proszone są o uzupełnienie elektronicznych formularzy znajdujących się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Po upływie ww. terminów zgłoszeń, zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.