Aktualności

20 stycznia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

W czwartek 19 stycznia 2023 r., odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Zespół rozpatrzył pięć projektów aktów prawnych, do czterech z nich wydał opinię a jeden skierował do dalszych prac a także omówił jedną sprawę różną.

Posiedzenie rozpoczęło się od szybkiego zaopiniowania następujących projektów, które uprzednio opiniował Zespół Administracji – oba projekty uzyskały opinię pozytywną Zespołu. Były to: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkoleń osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informacyjnego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń i projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

Kolejno Zespół omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Resort poinformował, że jeszcze kilka kwestii szczególnie z obszaru ochrony danych osobowych wymaga doprecyzowania, zgodnie z sugestiami UODO. Dopracowania wymaga też kwestia ochrony przez atakami z zewnątrz tzw. phishing. W związku z tym, że ministerstwo pracuje jeszcze nad projektem zostanie on zaopiniowany po przedstawieniu nowej wersji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.