Aktualności

18 maja 2023

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

17 maja odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska.

Spotkanie miało formułę wideokonferencji. W pierwszej kolejności zajęto się proponowanymi przez rząd zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska i niektórych pokrewnych ustaw. Silny opór samorządowców wzbudził pomysł „usztywnienia” budżetów obywatelskich przez nałożenie obowiązku przeznaczania części środków na projekty dotyczące małej retencji i powiększania obszarów zielonych w miastach. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, Adrian Pokrywczyński, wskazywał, że stoi to w sprzeczności z ideą budżetów obywatelskich i nie będzie to przepis uniwersalny – miasta bowiem z założenia nie mogą być w pełni „zielone”. Ponadto, budżet obywatelski powinien być jak najbardziej elastyczny, a nie regulowany centralnie, a w dodatku nie powinien zastępować budżetów inwestycyjnych, a tego typu działania łączą się najczęściej z większymi projektami przestrzennymi. Głos został poparty przez przedstawicieli Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Przedstawiciele samorządów wskazywali także, że nowelizacja może wprowadzić pewne sprzeczności między poszczególnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Chodzi tu głównie o obowiązkowe wprowadzenie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, które resort klimatu chce dość szczegółowo uregulować. Niejasność budzi ich relacja z gminnymi planami ochrony środowiska, strategiami rozwoju gminy i planami zagospodarowania. Przedstawiciele miast wskazywali, że dotychczas MPA wynikały z tamtych dokumentów, a według nowelizacji dokumenty strategiczne powinno się dostosowywać do uchwalanych MPA. Wobec tych uwag, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązało się do przeanalizowania projektu i wysłania w ciągu tygodnia propozycji ostatecznej wersji, by samorządy mogły ocenić ją jeszcze przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.