Aktualności

20 lipca 2023

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

19 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Opinię pozytywną Zespołu uzyskały następujące projekty:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego
  2. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
  3. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”
  4. transza szesnastu projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Każdy punkt poprzedziła dyskusja. W wątku sporządzania wojewódzkich planów gospodarki odpadami zasugerowano, że winno przyjąć się przepisy, które pozwolą czasowo dostosować istniejące plany do nowych regulacji. W sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przedstawicielka Ministerstwa potwierdziła, że wielkość oczek pozwalających na wydzielanie frakcji podsitowej równa 100 mm będzie wielkością maksymalną i instalacje mogą mieć mniejsze. Przy programie wieloletnim dotyczącym gospodarowania zasobami wodnymi samorządy zwróciły uwagę, że jest to bardziej program inwestycyjny poświęcony konkretnym, planowanym inwestycjom.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.