Aktualności

16 sierpnia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

W sierpniu odbyły się aż dwa posiedzenia Zespołu w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poświęcone sprawom zdrowia i polityki społecznej.

Ze spraw zgłoszonych na posiedzeniu Zespołu, duże emocje wzbudziła zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich sprawa związana z zakładaniem na świadczeniodawców w obszarze ratownictwa medycznego przez NFZ kar finansowych za brak zapewnienia w karetkach specjalistycznych lekarza. Do 1 lipca br. zastosowanie miał art. 36a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który pozwalał, aby w stanie epidemii/zagrożenia epidemicznego w miejsce lekarza w zespole S pracował ratownik medyczny albo pielęgniarka systemu. Problem z zapewnieniem obsady lekarskiej w karetkach „S” występuje w blisko połowie zespołów. Nie jest to zatem sytuacja jednostkowa. Dodatkowo w przypadku nałożenia kar umownych przez NFZ świadczeniodawca jest obowiązany zapłacić od nich podatek dochodowy w wysokości 19%. Z tego względu skutki finansowe dla dysponentów Zespołów są jeszcze bardziej dotkliwe. Szerzej na ten temat można przeczytać w wystąpieniu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które jest dostępne tutaj. Ponieważ rozwiązanie problemu wymaga interwencji prawodawcy, Związek Powiatów Polskich zaproponował, aby czasowo wprowadzić zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów (OWU) i pozwolić na funkcjonowanie rozwiązań z czasu epidemii do końca 2023 r. W Sejmie procedowana jest ustawa o niektórych zawodach medycznych, która przewiduje również zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z proponowanym przepisem na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, przypada nie mniej niż 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego. Obecnie liczba zespołów S w stosunku do zespołów P rozkłada się nierównomiernie. Jeżeli ustawa wjedzie w życie wojewodowie do 31 października 2023 r. będą zobowiązani przekazać ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualizację wojewódzkich planów działania systemu sporządzone zgodnie z nowymi wymaganiami. Zatem proponowana przez ZPP czasowa zmiana OWU pozwoliłaby na dokonanie zmian w planach wojewódzkich.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.