Aktualności

25 sierpnia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

22 sierpnia br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Co opiniowano?

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

 1. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców;
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego;
 4. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin zawodowych;
 5. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej";
 6. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 7. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela;
 8. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności;
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe;
 10. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenia „laptopowe” jeszcze poczekają

Z porządku obrad w zakresie opiniowania zdjęte zostały:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicom ucznia klasy objętej wsparciem;
 2. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem;
 3. projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu składania wniosków o przyznanie jednorazowych świadczeń dla nauczycieli w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych oraz ich obsługi w systemie teleinformatycznym.

W związku z licznymi uwagami strony samorządowej co do wzorów ww. umów, resort cyfryzacji zobowiązał się do przedstawienia zaktualizowanych projektów. Będą one opiniowane podczas posiedzenia Zespołu wyznaczonego na 29 sierpnia 2023 r.

Ciekawie w „sprawach różnych”

Tematami podjętymi z inicjatywy Związku Powiatów Polskich były kwestie związane ze zwiększeniem od 1 lipca 2023 r. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz finansowaniem szkół ponadpodstawowych w roku 2024 i 2025.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.