Aktualności

24 sierpnia 2023

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

W środę 23 sierpnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Zespół, po wyjaśnieniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska na uwagi urzędów marszałkowskich, pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Wstępnie pozytywnie zaopiniowano też projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa – Ministerstwo ma jeszcze przesłać ostateczną wersję projektu po uwzględnieniu uwagi ze strony samorządu województwa śląskiego.

Po wysłuchaniu przedstawicieli ministerstwa klimatu, uznano, że projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych zostanie zaopiniowany na posiedzeniu plenarnym Komisji, zaplanowanym na 30 sierpnia. Związane to jest z ostatecznymi poprawkami projektu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.