Aktualności

21 września 2023

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

19 września br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Co opiniowano?

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

  1. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (KWRiST w dniu 30 sierpnia 2023 r. upoważniła Zespół do wydania opinii wiążącej);
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Q&A w „sprawach różnych”

O ile przedstawiciele strony samorządowej nie zgłaszali konkretnych tematów do przedyskutowania, o tyle przedstawiciele MEiN zostali „przepytani” w zakresie najistotniejszych bieżących spraw, tj. bonów na laptopy dla nauczycieli oraz wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.