Aktualności

23 października 2023

Przy ZPP powołano Ogólnopolski Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy

Przy Związku Powiatów Polskich powołany został Ogólnopolski Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, którego celem jest reprezentowanie dyrektorów powiatowych urzędów pracy na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Decyzją Zarządu ZPP, nowy organ powstał w wyniku przekształcenia Forum Kierowników Powiatowych Urzędów Pracy.

W pracach Konwentu uczestniczą Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy – Przewodniczący Wojewódzkich Konwentów Powiatowych Urzędów Pracy.

Konwent pełni rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich w szczególności w obszarze promocji zatrudnienia, podnoszenia jakości i poprawy standardów usług powiatowych urzędów pracy, a także aktywizacji zawodowej. Do jego zadań należy również inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych w obszarze rynku pracy oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na rozwój nowoczesnych i efektywnych publicznych służb zatrudnienia.

Przedstawiciele Konwentu będą także wspierać Związek Powiatów Polskich w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radzie Rynku Pracy, a także innych gremiów związanych z tematyką rynku pracy.
Zadaniem organu będzie również podejmowanie działań wspierających efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez publiczne służby zatrudnienia oraz wymiana kontaktów i doświadczeń międzynarodowych.

W ramach Konwentu mogą działać komisje problemowe opracowujące projekty opinii i stanowisk dla Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawach należących do właściwości Konwentu.