Aktualności

16 listopada 2023

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Pozytywną opinię Zespołu uzyskały następujące projekty:

  1. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC143),
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy,
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych,
  4. Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego.

Od opiniowania odstąpiono w odniesieniu do dwóch projektów przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Technologii, tj. rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy oraz rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.