Aktualności

5 grudnia 2023

Zaproszenie do udziału w badaniu WARS

Związek Powiatów Polskich, wspólnie z innymi korporacjami samorządowymi funkcjonującymi w ramach KWRiST, włączył się we wsparcie realizacji II edycji badania, którego efektem będzie opracowanie Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS).

Badanie to realizowane jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, a jego celem jest prognozowanie przyszłych możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających JST.

Celem badania jest prognozowanie przyszłych możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od Państwa - osób zarządzających JST. Wyniki poprzedniej edycji badania - wiosna 2023 wykazały, że samorządy nie są optymistycznie nastawione na pozyskanie bezzwrotnych środków na przedsięwzięcia rozwojowe. Istotny wpływ na takie postrzeganie przyszłości miały ograniczenia co do możliwości korzystania ze środków w ramach polityki spójności, opóźnienia w uruchamianiu programów unijnych obecnej perspektywy finansowej, a także inflacyjny wzrost kosztów realizacji zadań powodujący, że zaplanowane przez samorządy inwestycje stały się dużo droższe i brakuje środków na zapewnienie wkładu własnego. Kolejna edycja badania ma wskazać, na ile jednostki samorządu terytorialnego są gotowe do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe w następnym roku.

Badaniem mają zostać objęte wszystkie samorządy w Polsce.

Prezentacja wyników będzie połączona z debatą na temat koniecznych do podjęcia działań, które wzmocnią potencjał rozwojowy samorządów.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tym badaniu.

Prosimy o uzupełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: https://forms.office.com/e/mNbM0JzMhT

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 7 minut.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na mail: cpitt@sgh.waw.pl