Aktualności

20 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST

20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST. Posiedzenie skupiło się głównie wokół projektu ustawy o zdrowiu zwierząt.

Do projektu tego uwagę zgłosił Związek Powiatów Polskich. Pierwsza z uwag ZPP dotyczyła możliwości nakazania budowy siatek wokół dróg zarządom dróg przez powiatowego inspektora weterynarii, w przypadkach zagrożeń chorobami zwierząt. Większością dróg w Polsce zarządzają jednostki samorządu terytorialnego a ustawodawca nie przewidział w ustawie zwrotu kosztów budowy siatek. Stanowi to potencjalne przenoszenie kosztów działań na JST, podczas gdy zwalczanie i prewencja ws. chorób zwierząt stanowią zadanie administracji rządowej. Podobna uwaga była podnoszona już podczas prac legislacyjnych nad ustawą w 2020 roku i wówczas projektodawca zasłaniał się, że przepis ten dotyczył będzie głównie GDDKiA, natomiast w skali kraju znane są już sytuacje, gdzie polecenia budowy siatek było wydawane zarządcom dróg gminnych np. w Szczecinie. Stąd też wnosiliśmy, o ustanowienie zasad zwrotu kosztów realizacji zadania, w przypadku gdy polecenie takie zostanie wydane lokalnemu zarządcy dróg.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.