Aktualności

26 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

W czerwcu odbyły się dwa posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Dominującym tematem były dwie duże ustawy reformujące instytucje rynku pracy i zatrudnienie cudzoziemców.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 10 czerwca br. Na zespole pozytywnie zaopiniowano:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W sprawach różnych omówiono temat dotyczący wprowadzenia do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przepisu, który jednoznacznie będzie wyłączał obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów z członkami zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (w niektórych samorządach budzi to wątpliwości). Ministerstwo zapowiedziało, że jest za wprowadzeniem takiego przepisu i przy kolejnej nowelizacji ustawy uwzględni również taką zmianę.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.