Projekty zrealizowane

31 marca 2019

System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP

Celem projektu było opracowanie wstępnej, a następnie wykonawczej koncepcji powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych.

Zadania realizowane przez ZPP w projekcie to:

  • horyzontalna diagnoza potrzeb w zakresie monitoringu powiatowych usług publicznych,
  • ocena istniejących systemów monitoringu powiatowych usług publicznych,
  • identyfikacja potrzeb w zakresie konkretnych obszarów tematycznych powiązana z identyfikacją luk informacyjnych,
  • dobór przedstawicieli samorządu powiatowego do grup roboczych,
  • konsultacje wstępnej koncepcji systemu monitorowania świadczenia usług publicznych,
  • określenie wymaganej przez powiaty funkcjonalności interfejsu użytkownika,
  • konsultacje koncepcji wykonawczej systemu monitorowania świadczenia usług publicznych,
  • opracowanie podręcznika wykorzystania danych z monitoringu powiatowych usług publicznych do analizy i poprawy jakości tych usług,
  • uczestnictwo w bieżącym uzgadnianiu projektu w zakresie wymaganym przez lidera projektu,
  • popularyzacja koncepcji monitorowania usług publicznych.

Grupę docelową stanowili pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych z całej Polski.

Projekt realizowany był w następującym partnerstwie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

Wdrażanie projektu trwało do 31 marca 2019 roku.

Finansowanie projektu pochodziło z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.