Projekty zrealizowane

2 lipca 2018

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych

Głównym celem projektu było wdrożenie modelu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w 15. społecznościach lokalnych z terenu Polski.

Zadania zrealizowane w projekcie to:

  • opracowanie modelu funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) prowadzącego działania na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych,
  • przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących do udziału w projekcie i podpisanie umów grantowych,
  • opracowanie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz ocenę potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w modelu zadań LOWE,
  • udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania LOWE,
  • monitorowanie oraz ewaluacja bieżąca i końcowa funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji utworzonych w projekcie.

Odbiorcami projektu były organy prowadzące szkoły.

Opracowany w ramach projektu model Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) zakładał objęcie działaniem LOWE rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz osób dorosłych z następujących grup, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych: osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych; osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku); osoby dorosłe związane z rolnictwem; osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny; osoby dorosłe w wieku 45+.

Projekt realizowany był w następującym partnerstwie: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Uniwersytet Jagielloński – Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Związek Powiatów Polskich.

Wdrażanie projektu trwało do 30 czerwca 2018 roku.

Finansowanie projektu pochodziło z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.