Projekty zrealizowane

31 grudnia 2021

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Celem projektu było upowszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Działania projektowe skupiały się na opracowaniu koncepcji rozwiązań dotyczących zdefiniowania standardów procedur i analiz w zakresie rozwoju rynku PPP w Polsce oraz na systemowo ujętym wsparciu podnoszenia kwalifikacji kadr zatrudnionych w administracji publicznej.

Adresatami działań projektowych były instytucje administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Działania przewidziane w ramach projektu obejmowały w szczególności:

 • przygotowanie wzorów umów PPP, wytycznych w zakresie przygotowania projektów PPP, przygotowania ofert;
 • przygotowanie i upowszechnienie materiałów dotyczących „najlepszych praktyk” na podstawie doświadczeń z realizacji projektów PPP,
 • doskonalenie kompetencji kadr administracji publicznej,
 • analizę stanu rozwoju rynku PPP w Polsce.

Ww. działania miały przyczynić się do podniesienia wiedzy, a także praktycznych umiejętności w zakresie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, a także miały na celu, w dalszej perspektywie, wzrost liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Grupę docelową projektu stanowili pracownicy jednostek administracji publicznej na szczeblu centralnym i regionalnym, zajmujący się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego i inwestycji oraz osoby, które mogą lub będą się tą tematyką zajmować.

Zadania zrealizowane w projekcie to:

 • cykl szkoleń regionalnych,
 • cykl szkoleń profilowanych,
 • cykl warsztatów specjalistycznych,
 • cykl krajowych wizyt studyjnych,
 • cykl szkoleń zagranicznych
 • opracowanie standardów procedur/wytycznych w obszarze PPP,
 • upowszechnianie przykładów najlepszych praktyk,
 • opracowanie standardów postępowania w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie udzielanego wsparcia,
 • upowszechnianie wiedzy na temat PPP,
 • analizy rynku PPP w Polsce.

Projekt realizowany był w następującym partnerstwie: Ministerstwo Rozwoju, Konfederacja Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Związek Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich.

Wdrażanie projektu trwało do 31 grudnia 2021 roku.

Finansowanie projektu pochodziło z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.