Projekty zrealizowane

30 czerwca 2013

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

fotolia.pl

Celem realizowanego projektu było kompleksowe podniesienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do "dobrego rządzenia", w tym szczególnie podnoszenia jakości, efektywności i dostępności usług publicznych, oraz monitorowania strategii – z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu.

Na projekt składały się cztery równolegle realizowane komponenty:

 • Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD).
  Poprawa zarządzania wybranymi usługami (oświata, kultura, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odpady stałe, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, transport i drogownictwo oraz efektywność energetyczna, a w powiatach dodatkowo ochrona zdrowia).
 • Warsztaty zarządzania strategicznego (WZS) dla JST uczestniczących w GWD.
  Monitorowanie i ewaluacja własnych strategii rozwoju i planów wykonawczych do tych strategii (np. strategii sektorowych, planów rozwoju konkretnych usług).
 • Dwie edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (2011, 2012).
  Upowszechnienie wyników prac GWD i dobrych praktyk.
 • Baza Dobrych Praktyk (BDP)
  Prowadzenie, a także uaktualnianie i udostępnianie praktyk.

Działania ZPP w ramach projektu:

 • Koordynacja (merytoryczna i organizacyjna) 3 powiatowych Grup Wymiany Doświadczeń zarządzania usługami sektorów: zdrowie, oświata, drogi powiatowe.
 • Promocja i upowszechnianie w tym redakcja strony projektu.

Koszty projektu:

4 322 952 złotych

Odnośniki:

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego.

Czas trwania projektu:

01.06.2011 to 30.06.2013

Realizatorzy projektu:

 • Związek Miast Polski (lider projektu)
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy projektu:

 • 45 JST, w tym 12 powiatów: bieruńsko-lędziński, brzeziński, hajnowski, kielecki, koniński, lubaczowski, oleśnicki, opolski (lubelskie), otwocki, płocki, polkowicki, tarnowski.

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej