Projekty zrealizowane

18 grudnia 2013

Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego

fotolia.pl

Celem ogólnym projektu było usprawnienie funkcjonowania i zacieśnienie współpracy w zakresie reagowania kryzysowego pomiędzy odpowiednimi służbami oraz organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Projekt obejmował szkolenia wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Koszty projektu:

1 184 700 CHF

Czas trwania projektu:

18.12.2012 to 18.12.2013

Realizatorzy projektu:

  • Komenda Główna Policji (lider projektu)
  • Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy projektu:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, GOPR, WOPR (instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe) z 66 gmin i 21 powiatów zlokalizowanych w rejonie wschodniej granicy Polski.

Źródło finansowania projektu:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy