Projekty zrealizowane

30 czerwca 2015

Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy

Cel główny projektu była poprawa jakości usług świadczonych przez 12 JST poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz podniesienie kwalifikacji pracowników JST niekorzystających z wsparcia oferowanego w ramach 5.2.1. z województw o najniższych wskaźnikach sprawności instytucjonalnej.

Projekt obejmował: poprawę funkcjonowania JST dzięki wdrożeniu systemu samooceny PRI; poprawę zarządzania poszczególnymi sektorami usług (tj. z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rolnictwa, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami, w tym z funduszy unijnych); wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr, poprawę systemów komunikacji społecznej; wzmocnienie zachowań etycznych, także w aspekcie zwiększenia przejrzystości realizowanych działań; poprawę odbioru Urzędu w oczach społeczności lokalnych; wymianę dobrych praktyk; wykorzystanie metod badania satysfakcji klienta; zmniejszenie nierówności w zakresie płci, w tym zapobiegające dyskryminacji oraz obejmuje indywidualną pomoc prawną dla samorządów. W konsekwencji wpływa także na podniesienie satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług.

Działania ZPP w ramach projektu:

 • Audyt instytucjonalny i przygotowanie JST do wdrożenia Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).
 • Infrastruktura etyczna w JST.
 • Zbudowanie systemów zarządzania infrastrukturą drogową i wdrożenie systemu zarządzania drogami.
 • Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu usług z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa.
 • Zbudowanie systemu zarządzania ochroną zdrowia i wdrożenie instrumentów nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi medyczne.
 • Kontrola zarządcza.
 • Upowszechnianie, wymiana dobrych praktyk i promocja dialogu pomiędzy JST i organizacjami JST.
 • Badania porównawcze satysfakcji mieszkańców.
 • Indywidualne doradztwo dla JST i uczestników szkoleń.
 • Zarządzanie projektem.

Koszty projektu:

4 484 261 złotych

Odnośniki:

Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy

Czas trwania projektu:

01.07.2012 to 30.06.2015

Realizatorzy projektu:

 • Związek Powiatów Polskich (lider projektu)
 • Uczelnia Vistula

Uczestnicy projektu:

12 JST z terenu Polski

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.