Projekty zrealizowane

1 sierpnia 2015

DOKLIP – Dobry Klimat dla Powiatów

Cele projektu:

  • Aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu.
  • Stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.
  • Równie ważne, obok podejmowania przez powiaty działań na rzecz ochrony klimatu globalnego, jest jednoczesne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.

Działania ZPP w ramach projektu:

Udział w zarządzaniu projektem, uczestnictwo w radzie projektu, konsultacje dotyczące przygotowania ogłoszeń i naboru osób na LISO (Lokalny Lider Społeczeństwa Obywatelskiego, konsultacja w zakresie naboru Moderatorów Debat Klimatycznych, udział w prelekcjach dla LISO, udział w szkoleniu MDK, konsultacje i przygotowanie informacji prawnych z zakresu działań prawnych i administracyjnych w dziedzinie ochrony klimatu, rekrutacja osób na debaty spośród urzędników administracji samorządowej i władz, udział przedstawiciela ZPP w wybranych debatach jako moderatora, przygotowanie Deklaracji i utworzenie sieci „Dobry Klimat dla Powiatów”, organizacja dwóch konferencji krajowych i 16 konferencji regionalnych, wydawanie newslettera klimatycznego, informacje na stronach internetowych ZPP o przebiegu projektu i wydarzeniach w ramach jego realizacji, konsultacja treści plakatów i ulotek projektu.

Koszty projektu:

1 803 371 Euro

Odnośniki:

DOKLIP - Dobry Klimat dla Powiatów

Czas trwania projektu:

01.09.2010 do 01.08.2015

Realizatorzy projektu:

  • Instytut na rzecz Ekorozwoju – ekologiczna organizacja pozarządowa działająca w formie fundacji z siedzibą w Warszawie
  • Związek Powiatów Polskich (partner projektu)
  • Community Energy Plus – brytyjska organizacja z siedzibą w Camborne w Kornwalii ogłoszonej pierwszym niskowęglowym regionem w Wielkiej Brytanii

Uczestnicy projektu:

Głównymi adresatami projektu były władze powiatowe, gdyż to właśnie w ich gestii leżą istotne zadania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów, gdyż bez aktywnego zaangażowania obywateli nie da się skutecznie ochronić klimatu Ziemi.

Źródło finansowania projektu:

Komisja Europejska (Life+) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.