Aktualności

24 czerwca 2017

O finansowaniu oświaty na czerwcowym Zespole ds. Edukacji

fotolia.pl

20 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące projekty aktów prawnych:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach. Z tym zastrzeżeniem, że przedstawiciel ZPP zgłosił kwestię kosztów dodatkowego zatrudniania specjalistów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych. Jednak jak wskazało MEN subwencja daje specjalne wagi na pomoc dzieciom niepełnosprawnym/chorym.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planach nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 10. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
 11. Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej do bazy danych systemu informacji oświatowej.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Opiniowany był także projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.