Aktualności

28 czerwca 2017

Po czerwcowym posiedzeniu Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

fotolia.pl

26 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół pozytywnie zaopiniował wszystkie przedłożone przez stronę rządową projekty.

Opinię pozytywną uzyskały:

  • projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • projekt stanowiska Rządu do dokumentu KE pn. Wniosek Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów COM(2017) 276.

Warunkową pozytywną opinię otrzymał projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustalono, że strona samorządowa będzie mogła zgłosić uwagi do ostatecznej wersji projektu.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.