Projekty zrealizowane

31 grudnia 2012

Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców przez wzmocnienie potencjału instytucjonalnego 8 jednostek samorządu terytorialnego. Cel główny został osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji zarówno kadry zarządzającej, jak i kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych JST.

Cele szczegółowe projektu to:

 • usprawnienie systemów zarządzania JST;
 • poprawa jakości tworzenia prawa lokalnego przez JST;
 • wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w JST;
 • usprawnienie komórek odpowiedzialnych za ewaluacje i monitoring;
 • podniesienie poziomu usług świadczonych przez JST;
 • poprawa infrastruktury etycznej w JST;
 • wdrożenie zasad równego traktowania kobiet w dostępie do stanowisk kierowniczych w JST;
 • promocja dialogu i wymiany praktyk pomiędzy JST i jednostkami organizacyjnymi JST.

Działania ZPP w projekcie

 • Zarządzanie projektem
 • Indywidualne doradztwo dla JST i uczestników szkoleń
 • Samorządowe Forum JST i organizacji JST
 • Kampania społeczna na rzecz praworządności i przejrzystości w JST
 • Opracowanie pakietu „Infrastruktura etyczna w JST”

Koszty projektu

Budżet projektu: 4 192 711,69 PLN (w tym 728 035,43 PLN budżet ZPP)

Czas trwania projektu

01.02.2011 to 31.10.2012

Uczestnicy projektu

 • 8 JST, w tym: Powiat Łowicki, Powiat Kutnowski, Gmina Biała Rawska,  Gmina Głowno, Gmina Skierniewice, Gmina Stryków, Miasto Rawa Mazowiecka, Miasto Skierniewice.

Realizatorzy projektu

 • Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - lider
 • Związek Powiatów Polskich
 • Uczelnia Łazarskiego
 • CASE - Doradcy Sp. z o. o.

Źródło finansowania projektu

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej