Projekty zrealizowane

1 sierpnia 2012

Zestawienie projektów realizowanych przed 2012 rokiem

fotolia.pl


W okresie od 1999 roku (powstanie Związku) do 2012 roku Związek Powiatów Polskich zrealizował niżej wymienione projekty:
 

 1. Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach
  • Celem głównym projektu była poprawa działania urzędów samorządowych poprzez aktualizację i wdrożenie metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).
  • Lider projektu: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
  • Czas trwania projektu: 01.02.2009 - 30.03.2012
  • Budżet projektu: 4 425 985,85 zł (w tym 351 183 zł – budżet ZPP)
  • Źródło finansowania: EFS (PO KL, 5.2)
    
 2. ISO dla obszarów metropolitalnych
  • Celem projektu była poprawa wizerunku organizacji pracy urzędu w oczach obywateli oraz wzrost zadowolenia i zaufania mieszkańców do realizowanych usług i procesów, a także lepsze dopasowanie jakości usług do wymagań i oczekiwań klientów i wreszcie skrócenie czasu trwania i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 01.03.2009 - 31.01.2011
  • Budżet projektu: 4 552 164,01 zł
  • Źródło finansowania: EFS (PO KL, 5.2)
    
 3. Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarking usług, upowszechnianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji
  • Celem bezpośrednim było budowanie potencjału instytucjonalnego, w tym rozwój zasobów ludzkich w jednostkach samorządu, służący lepszemu i bardziej efektywnemu dostarczaniu usług publicznych. Projekt przyczynił się do podniesienia zaufania publicznego do działań samorządów i idei samorządności lokalnej poprzez polepszenie jakości, podniesienie skuteczności i efektywności usług świadczonych przez samorządy, a także przejrzystości ich działania.
  • Lider projektu: Związek Miast Polskich
  • Czas trwania projektu: 2007 - 2010
  • Budżet projektu: 13 400 000 zł (w tym 3 551 752,33 zł – budżet ZPP)
  • Źródło finansowania: MF EOG i NMF
    
 4. Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne
  • Projekt miał na celu  intensyfikację działań podejmowanych przez samorządy, a współfinansowanych z funduszy europejskich. Realizowany samodzielnie, polegał głównie na zorganizowaniu konkursu według zadanych kryteriów, ocenie nadesłanych formularzy konkursowych i przyznaniu certyfikatów.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 01.05.2006 - 31.12.2006
  • Budżet projektu: 326 500 zł
  • Źródło finansowania: EFS (PO PT)
    
 5. II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów ds. Energii
  • Konferencja miała na celu umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy samorządami, ich ekspertami oraz agencjami energetycznymi ze wszystkich krajów UE, w szczególności pośród nowych krajów członkowskich, a tym samym wymiany doświadczeń w dziedzinie lokalnego zarzadzania energią i  tworzenia sieci specjalistów na rzecz wspólnych działań.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 2006
  • Budżet projektu: 91 984 Euro
  • Źródło finansowania: Program Inteligent Energy
    
 6. Projekt „Krakowska Inicjatywa Na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO”
  • Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy z powodu chorób psychicznych oraz osób pozostających bez pracy, u których wystąpiły psychiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia, poprzez kreowanie modelu zatrudnienia w ramach gospodarki społecznej, w szczególności wypracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej.
  • Lider projektu: Dom Maklerski Penetrator S.A
  • Czas trwania projektu: 01.10.2005 - 31.03.2008
  • Budżet projektu: 8 870 870 zł (w tym 963 803 zł – budżet ZPP)
  • Źródło finansowania: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
    
 7. Platforma e-Dialog
  • Podstawowym celem projektu było wypracowanie i przetestowanie modelowej strategii wspierania zdolności przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników do strukturalnych zmian w gospodarce.
  • Lider projektu: Nowoczesne Technologie Informatyczne, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
  • Czas trwania projektu: 2004 - 2006
  • Budżet projektu: 1 965 459,68 zł
  • Źródło finansowania: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
    
 8. Projekt Rozwoju Instytucjonalnego szkolenia z Etyki
  • Projekt szkoleniowy. Szkolenia miały na celu przekazanie  uczestnikom aktualnej wiedzy nt. polskich i zagranicznych rozwiązań z dziedziny budowania etycznej administracji, jak i wskazać obszary działania samorządów, które są szczególnie obarczone ryzykiem występowania zjawisk korupcyjnych.
  • Lider projektu: Związek Miast Polskich
  • Czas trwania projektu: 2004
  • Budżet projektu: 100 000 Euro (w tym budżet ZPP 249 154 zł)
  • Źródło finansowania: Bank Światowy
    
 9. Polski Rolnik w UE
  • Celem projektu było zorganizowanie seminariów skierowanych do społeczności wiejskiej z terenu całego kraju dotyczących m. in.: zasad korzystania z programów pomocowych UE takich jak PHARE 2 i SAPARD, roli samorządu terytorialnego w procesie dostosowawczym w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej UE, perspektyw rozwoju MSP na obszarach wiejskich.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 20.12.2002 - 31.05.2003
  • Budżet projektu: 109 075 Euro
  • Źródło finansowania: Fundusz Phare
    
 10. Polski Sołtys w UE
  • Celem projektu było zorganizowanie stu seminariów skierowanych do sołtysów i liderów społeczności wiejskiej z terenu całego kraju dotyczących m.in.: zasad korzystania z programów pomocowych UE takich jak PHARE 2 i SAPARD, roli samorządu terytorialnego w procesie dostosowawczym w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej UE, perspektyw rozwoju MSP na obszarach wiejskich.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 20.03.2001 - 30.09.2002
  • Budżet projektu: 145 700 Euro oraz 515 000 zł
  • Źródło finansowania: Fundusz Phare i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
    
 11. Projekt Konsultant
  • Celem projektu było stworzenie w ramach ZPP, stanowiska konsultanta zajmującego się problematyką europejską. W ramach projektu uruchomiono bazę informacyjną dotyczącą rozwiązań instytucjonalnych w UE.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 01.02.2000 - 30.10.2000
  • Budżet projektu: 40 000 zł
  • Źródło finansowania: Program Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know How
    
 12. Projekt „Monitorowanie działalności powiatów polskich”
  • Celem projektu było monitorowanie działalności powiatów polskich – sytuacji finansowej oraz organizacji powiatowej administracji zespolonej.
  • Lider projektu: Związek Powiatów Polskich
  • Czas trwania projektu: 1999
  • Budżet projektu: 44 380,20 zł
  • Źródło finansowania: DAI