Aktualności

5 lipca 2017

Koncepcja podporządkowania urzędów pracy administracji rządowej nie jest przesądzona

fotolia.pl

Tytułowy cytat ten pochodzi z odpowiedzi ministra Stanisława Szweda na interpelację poselska w sprawie funkcjonowania urzędów pracy.

Interpelacja

Interpelacja poselska nr 12596 została złożona 16 maja br. do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak wskazała autorka interpelacji obecnie mamy do czynienia ze spadkiem stopy bezrobocia oraz poprawą sytuacji na rynku pracy. Sukces ten jest m.in. wynikiem szeregu działań, programów i projektów realizowanych przez urzędy pracy. Niepokojące są natomiast informacje przekazywane przez media, które wskazują na plany reformy funkcjonowania ww. instytucji.

Obecnie powiatowe urzędy pracy podlegają pod starostwa powiatowe, natomiast wojewódzkie urzędy pracy pod marszałków. Planowane zmiany co do centralizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy zakładają przeniesienie przedmiotowych instytucji do administracji rządowej. Niepokojące dla autorki interpelacji są doniesienia medialne z których wynika, że zapowiadane zmiany dotyczą już 2018 r. co dla samorządów wiązałoby się z koniecznością zmiany planów finansowych oraz zmianami organizacyjnymi.

Jak czytamy w interpelacji brak jest jednak jakiegokolwiek oficjalnego dokumentu regulującego przedmiotowe kwestie, co budzi zaniepokojenie oraz uniemożliwia planowanie wydatków przez starostwa powiatowe. Zwrócono także w interpelacji uwagę na fakt, iż aktualnie trwa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020. Samorządy są zatem w trakcie realizacji projektów, z których wynika wiele zobowiązań finansowych.

Autorka interpelacji zauważyła także, że przeniesienie urzędów pracy we właściwość administracji rządowej nie wpłynie korzystnie na celowość podejmowanych przez nie działań. Jak podkreśliła: „Samorządy są bowiem o wiele bliżej lokalnego rynku pracy, mają dużo większą świadomość jego potrzeb, ograniczeń oraz szans do wykorzystania. Doświadczenie pracowników powiatowych urzędów pracy pozwala na trafną ocenę zapotrzebowania lokalnych pracodawców co do kwalifikacji i kompetencji pracowników. Dzięki temu potrafią oni udzielić porad osobom bezrobotnym jak pokierować swoim rozwojem zawodowym i wiedzą, jakie instrumenty oraz usługi rynku pracy zaproponować pracodawcom. Niedostosowanie metod i form oddziaływań w zakresie polityki zatrudnienia może mieć bardzo negatywne skutki na rynku pracy”.

W związku z powyższym minister rodziny, pracy i polityki społecznej została poproszona o odpowiedź na pytanie czy ministerstwo zamierza przeprowadzić reformę rynku pracy oraz funkcjonowania urzędów pracy. Padły także pytania o terminy przeprowadzenia tej reformy, o to czy urzędy pracy podlegać będą pod administrację samorządową czy rządową, czy reforma będzie skutkowała zmniejszeniem zatrudnienia w urzędach pracy a także czy zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu urzędów pracy nie zakłócą płynności działań oraz nie spowodują niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z udziału w projektach unijnych.

Odpowiedź na interpelację

2 czerwca br. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed odpowiedział na przywołaną interpelację.

Jak wyjaśnił minister Szwed aktualnie w resorcie trwają prace analityczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie organizacji urzędów pracy, w tym zmian dotyczących ich umiejscowienia w strukturze administracji publicznej. Podkreślił także, że zmiany w tym zakresie nie są decyzją łatwą, wiążą się bowiem z daleko idącymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim osobowymi i finansowymi.

Jednocześnie jednak poinformował, iż koncepcja podporządkowania urzędów pracy administracji rządowej nie jest przesądzona, w tym w szczególności nie można na dzień dzisiejszy wskazać, czy rozważane zmiany zostaną zrealizowane i kiedy to nastąpi. Wykluczył też doniesienia, iż miałoby to dotyczyć już 2018 r.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.