Aktualności

15 lipca 2017

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

fotolia.pl

Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

Nie wszystkie uwagi samorządów mogły zostać uwzględnione, również z uwagi na niemożność uregulowania niektórych kwestii w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o działalności leczniczej. W odniesieniu do odpowiedzi na uwagi zgłoszone jeszcze w trakcie konsultacji społecznych, ZPP zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o uwzględnienia uwag w zakresie procedury wypożyczania i zwrotu materiału (bloczki parafinowe lub preparaty histopatologiczne lub preparaty cytologiczne) przez pacjenta, przy kolejnej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podmioty leczniczy sygnalizowały problemy z uzyskaniem zwrotu wypożyczonego materiału. Przedstawiciele ministerstwa pozytywnie odnieśli się do tej propozycji.

Zespół pozytywnie zaopiniował również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.