Aktualności

28 lipca 2017

Za nami spotkanie dotyczące uruchomienia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

26 lipca br. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz szkół wybranych do pełnienia funkcji Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Spotkanie związane było z projektem zatytułowanym "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych" realizowanym przez Fundację Małopolską Izbę Samorządową wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki.

Podczas seminarium przedstawione zostały podstawowe założenia realizacji projektu, zaprezentowany został Model LOWE, a także przedstawiono plan wdrażania projektu.

Wg złożeń LOWE ma być centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zainteresowaniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju własnych kompetencji.

W dalszej części spotkania miała miejsce prezentacja pierwszego etapu wdrażania Modelu LOWE, tj. zaprezentowana została metodologia diagnozy potrzeb grupy docelowej (osób dorosłych) w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych oraz oceny potencjału szkół wybranych do pełnienia funkcji LOWE.

Na zakończenie omówiono zasady przekazywania środków finansowych, sprawozdawczości z realizacji zadań w ramach umów grantowych, a także odbyła się krótka dyskusja z uczestnikami.

Projekt w ramach, którego odbyło się to spotkanie ma charakter pilotażowy i polega na sprawdzeniu Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, społecznych i ekonomicznych. Pilotażowe wdrożenie Modelu LOWE w piętnastu lokalizacjach, pozwoli wypracować ramy organizacyjne i funkcjonalne do tworzenia i działalności tego typu centrów aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych w przyszłości.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na temat projektu na stronie: http://lowe.fundacjamis.org.pl/