Aktualności

16 listopada 2017

ZPP proponuje. JST organami założycielskimi uczelni wyższych

fotolia.pl

Zarząd Związku Powiatów Polskich ocenił projekt nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wersja z dnia 16 września 2017 r.) w części dotyczącej relacji szkół wyższych i jednostek samorządu terytorialnego.

Swoje uwagi zawarł w stanowisku z 15 listopada br.

Zdaniem ZPP zasadne jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego i innym samorządowym osobom prawnym bycia organem założycielskim uczelni wyższych. - Samorząd lokalny i regionalny powołany został do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty – a te niewątpliwie obejmują również potrzeby w zakresie kształcenia na poziomie wyższym niż średni. Oczywiście w świetle zasady subsydiarności nie będzie potrzeby działania jednostek samorządu tam, gdzie inne podmioty zapewniły odpowiednią ofertę edukacyjną. Będą jednak takie miejsca, gdzie brak możliwości działania podmiotów samorządowych będzie równoznaczny z odpływem młodych, aktywnych ludzi do ośrodków akademickich – wynika ze stanowiska.

- Proponowane przez nas rozwiązanie wychodzi zatem naprzeciw wspieranej przez Rząd polityce wspierania miast małych i średnich i jako takie wpisuje się w Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Samorządy terytorialne mogą być zainteresowane działaniami konsolidacyjnymi szkół wyższych na swoim obszarze działania, a to w celu zapewnienia swoim mieszkańcom kształcenia zawodowego o dobrej jakości bez potrzeby wyjeżdżania do wielkich ośrodków miejskich – czytamy dalej.

Jak podaje Zarząd ZPP, projektowana treść art. 366 zamyka jednostkom samorządu terytorialnego możliwość wspierania wszystkich typów uczelni. Postulujemy usunięcie z brzmienia tego artykułu słowa „publicznej”. Podyktowane jest to faktem istnienia w wielu miejscach w Polsce, gdzie nie dociera szkolnictwo publiczne placówek niepublicznych. Brak możliwości wspierania takich szkół może oznaczać ich likwidację.

Dlatego starostowie proponują utrzymanie dotychczasowej wersji przepisów, na podstawie których podmioty samorządowe mogą przekazywać środki na realizację zadań publicznych wedle swojego uznania (art. 94 ust. 6 obowiązującej ustawy).

Postulują ponadto rozważenie przygotowania przepisów pozwalających na łączenie różnych typów uczelni, tj. publicznych i niepublicznych.

W praktyce jednak pojawiają się przypadki przejęcia uczelni niepublicznej przez publiczną, poprzez likwidację uczelni niepublicznej i wykorzystanie jej aktywów przez uczelnię publiczną (fuzja przez likwidację). Dlatego celowym rozwiązaniem byłoby uregulowanie na gruncie omawianej ustawy stosownych przepisów przewidujących procedurę postępowania w tym zakresie.


Załączniki