Aktualności

17 listopada 2017

Z prac Zespołu ds. Obszarów Wiejskich KWRiST

fotolia.pl

Członkowie zespołu ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na ostatnim posiedzeniu kontynuowali omawianie ministerialnego projektu nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na posiedzeniu plenarnym 25 października komisja upoważniła zespół ds. obszarów wiejskich do wydania opinii wiążącej. Ponownie pojawiła się również sprawa znakowania zwierząt.

Z pierwotną wersją projektu noweli scaleniowej można zapoznać się tutaj. Na poprzednim posiedzeniu, po wyjaśnieniu stanowiska ministerstwa do uwag zgłoszonych przez samorządy (uwagi Związku Powiatów Polskich można znaleźć tutaj)  projekt został zaopiniowany pozytywnie. Jednak wstrzymano tę opinię ze względu na trwające uzgodnienia międzyresortowe. Urzędnicy resortowi zobowiązali się przedstawić zespołowi projekt po zakończeniu konsultacji z innymi ministerstwami. Poza tym na ostatnie posiedzenie zespołu napłynęły kolejne uwagi urzędów marszałkowskich do stanowiska resortu. Stąd na ostatnim posiedzeniu zdecydowano o ponownym zwołaniu posiedzenia zespołu w celu zaopiniowania ostatecznego kształtu projektu. Wcześniej ministerstwo ma przesłać ostateczną wersję sekretariatowi komisji. 

Po raz kolejny na posiedzeniu pojawiła się sprawa znakowania zwierząt. Przedstawicielka MRiRW przypomniała, że przed wakacjami przygotowany został projekt ustawy o systemie identyfikacji zwierząt domowych, jednak przewodniczący stałego Komitetu Rady Ministrów stwierdził, że nie ma możliwości podjęcia prac nad projektem przez rząd. Mimo to, ze względu na wagę problemu w resorcie trwają dalsze prace i do końca listopada projekt zostanie ponownie zgłoszony do prac rządu.