Aktualności

21 listopada 2017

Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych - badanie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

fotolia.pl

W ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Noworóla wykonuje opracowanie pt. „Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych – rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030” (więcej w piśmie Ministerstwa Rozwoju zamieszczonym pod komunikatem).

Analiza pozwoli ukierunkować dalsze prace nad badanymi instrumentami i dostosować je do wymagań współczesnego społeczeństwa oraz systemu zarządzania rozwojem kraju.

Badaniu i ocenie podlegają instrumenty rozwojowe, różnicujące działania w przestrzeni. Instrumenty takie są ważnym elementem polityki spójności, wpisanym w polskie dokumenty programowe dotyczące rozwoju kraju. Przyjęto, że badanym instrumentem jest układ oddziaływania dostępnymi środkami prawnymi i zarządczymi, a szczególnie finansowymi na procesy rozwojowe określonego terytorium. Chodzi o zidentyfikowanie działań posiadających określone źródła finansowania, które pozwalają na różnicowanie interwencji publicznej w relacji do występujących w danym regionie lub miejscu potencjałów i barier rozwojowych. Terytorium, do którego może odnosić się konkretny instrument, nie jest tożsame z obszarem jednostki terytorialnej w sensie administracyjnym w rozumieniu województwa, powiatu, czy gminy. Może obejmować część kraju, lub obszar położony w kilku województwach, powiatach, czy gminach. Przedmiotem naszego zainteresowania są wszelkie prowadzone aktywności, polegające na zróżnicowaniu działań w przestrzeni.

Aktualizacja Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego wiąże się z koniecznością dostosowania jej zapisów do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W procesie tej aktualizacji, zagadnieniem wymagającym bliższego zbadania i – ewentualnie – uściślenia jest tzw. terytorialny wymiar rozwoju.  Obecnie rozpoczynają się badania o charakterze ilościowym i jakościowym, do udziału w których jesteście zaproszeni są przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów oraz partnerstwa z udziałem JST i partnerzy społeczno-gospodarczy. Pierwszym etapem jest badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariuszy internetowych (tzw. CAWI), kierowane do Samorządów Powiatów i Samorządów Gmin.

Badanie ankietowe składa się z trzech części:

  • pierwsze dwie o charakterze opiniodawczym pozwolą na ocenę wykorzystywanych przez JST instrumentów adresowanych do określonych obszarów (są to instrumenty wsparcia oferowane na poziomie krajowym przez Resorty i inne agendy rządowe oraz instrumenty regionalne (zazwyczaj wynikające z RPO danego Województwa);
  • trzecia – sprawozdawcza służy analizie efektywności (wydajności) i trwałości wdrażanych obecnie przez Państwa Samorząd instrumentów i konkretnych projektów finansowanych z tych źródeł.

Ankieta skierowana do Samorządów Powiatów i Gmin jest dostępna pod linkami:

W razie pytań i wątpliwości, prosimy przesyłać je pod adres e-mail: konsulting@noworol.eu, lub korzystając ze strony wykonawcy na Facebooku – „Aleksander Noworól Konsulting”, albo za pośrednictwem dedykowanej Analizie grupy na Facebooku „Instrumenty terytorialne w działaniu” (po zgłoszeniu się do grupy).


Załączniki