Nabór na stanowisko: Redaktor naczelny Biuletynu PPP

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich poszukuje osoby na stanowisko Redaktora Naczelnego cyklu biuletynów poświęconych partnerstwu publiczno-prywatnemu. Osoby, która będzie odpowiedzialna za kompleksowe nadzorowanie powstawania co kwartał kolejnego biuletynu dotyczącego tej tematyki. Szczegóły poniżej:

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie projektu wydawniczego kwartalnika poświęconego tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • koordynowanie pracy Redakcji;
 • przygotowanie i realizacja planu wydawniczego;
 • nadzorowanie prac Redakcji związanych z opracowaniem i przygotowaniem do druku materiałów redakcyjnych;
 • wyszukiwanie autorów i inicjowanie zamówień na szczególnie przydatne opracowania specjalistyczne, autorskie dotyczące problematyki PPP;
 • utrzymywania kontaktów z autorami, sprawdzanie materiałów pod kątem odpowiedniego wyeksponowania tematu PPP, opracowywanie edytorskie publikacji, weryfikacja treści pod kątem merytorycznym i formalnym;
 • przygotowywanie autorskich artykułów prasowych i przeprowadzanie wywiadów dotyczących tematyki PPP;
 • dobór i archiwizacja zdjęć;
 • współpraca z drukarnią w zakresie łamania, przygotowania graficznego, korekty i druku kolejnych numerów „Biuletynu PPP”.

Kluczowe wymagania:

Wymagania ogólne (kryteria dostępu):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Kompetencje wymagane (kryteria dostępu):

 • wykształcenie wyższe – prawnicze lub ekonomiczne;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza);
 • doświadczenie w pisaniu tekstów;

Kompetencje pożądane (kryteria oceny):

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej, w tym procesu wydawniczego;
 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki;
 • umiejętność kierowania pracą zespołu;
 • znajomość prawa samorządu terytorialnego oraz prawa prasowego;
 • znajomość problematyki PPP;
 • zaawansowana znajomość MS Word.

Kompetencje dodatkowe:

 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie;
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: ok. 1/5 etatu,
 • miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania/przebywania pracownika,
 • charakter pracy: praca wykonywana w systemie zadaniowego czasu pracy, telepraca
 • wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze ok. 2.000 zł brutto
 • pierwsza umowa zostanie zawarta na okres od momentu wyłonienia pracownika na okres trzech miesięcy, jeżeli w tym okresie pracownik się sprawdzi zostanie zawarta kolejna umowa na czas określony do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenie kandydatury na redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:

 • list motywacyjny,
 • życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć redakcyjnych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub uprawnień zawodowych,
 • oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków redaktora naczelnego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • przesłanie 5 przykładowych własnych tekstów,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór:

Związek Powiatów Polskich, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl, lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY”

 

w terminie do 1 grudnia 2017 r., do godz. 14:00 (liczy się data wpływu).