Aktualności

22 listopada 2017

Zdrowie i polityka społeczna w listopadzie w Komisji Wspólnej

fotolia.pl

20 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół uzgodnił:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej;
  • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności  w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemów Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w palcówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw również został uzgodniony ale z uwagą dotyczącą uchylania obowiązku przeprowadzania otwartego naboru na stanowisko Prezesa PFRON. Ponieważ projekt znacznie zmienił się w stosunku do wersji przesłanej do konsultacji społecznych (m.in. skreślono zmiany, które budziły liczne kontrowersje w powiatach) przedstawicielka Związku Powiatów Polskich zapytała o dalszy los tych propozycji. Przedstawiciel projektodawców wskazał, że istotnie w wyniku konsultacji zdecydowano wykreślić z projektu te przepisy, które wymagają szerszych analiz ale nie oznacza to definitywnej rezygnacji z tych rozwiązań. Kolejny projekt ustawy nowelizującej przepisy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych pojawi się w połowie przyszłego roku.

W odniesieniu do projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ponieważ wpłynął on w piątek poprzedzający posiedzenie zespołu, w godzinach popołudniowych, strona samorządowa nie miała możliwości zapoznania się z nową wersją projektu. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia omówił projekt oraz uwagi zgłoszone przez samorządy i związki. Ustalono, że storna samorządowa prześle ewentualne dodatkowe uwagi do 24 listopada, do 27 listopada Ministerstwo Zdrowia ustosunkuje się do zgłaszanych problemów, a sam projekt będzie opiniowany bezpośrednio na posiedzeniu Komisji Wspólnej.

W przypadku projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej, na dzień posiedzenia zespołu nie zakończyły się konsultacje społeczne. Ustalono obiegowy tryb opiniowania, z uwagi na potrzebę pilnego wejścia w życie rozporządzenia (30 listopada tj. dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ze spraw różnych, przy okazji omawiania projektu rozporządzenia dotyczącego DPS-ów, ZPP zwróciło się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie z Ministerstwem Finansów problemu wydawania interpretacji podatkowych, z których wynika obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłat wnoszonych z tytułu pobytu w DPS, czy korzystania ze świadczeń opiekuńczych. Sądy administracyjne uchyliły te interpretacje ale nie maja one waloru ostateczności, co wskazuje na to, że zostały od nich wniesione skargi kasacyjne.

W odniesieniu do zgłoszonej wcześniej problematyki zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej, zdecydowano na przeniesienie dyskusji na kolejne posiedzenie zespołu na 5 grudnia br. z uwagi na planowane spotkanie przedstawicieli MRPiPS oraz MZ w tej sprawie.

Ministerstwa Zdrowia na wniosek przedstawiciela Związku Miast Polskich zgłoszony na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej przedstawiło interpretację przepisów dotyczącą tego, kto zgodnie z przepisami prawa posiada uprawnienie do wystawiania karty zgonu, wskazując, że obecnie uprawnienia w tym zakresie posiada tylko lekarz, a przepisy sprzed 60 lat należy interpretować w kontekście wszystkich zmian systemowych jakie w służbie zdrowia miały miejsce w tym okresie. Problem polega nie na tym, kto może wystawić kartę zgonu, tylko kto za to zapłaci. Poinformowano również, że przygotowany przez MZ projekt ustawy wciąż czeka na wpisanie do wykazu prac Rady Ministrów.